仿赛,我选赛科龙RC401,它真喷鼻!

必博体育APP - 安卓软件下载    2022-05-01

仿赛,我选赛科龙RC401,它真喷鼻!

赛科龙RC401经由过程线上直播的体式格局,宣布零售价28800元,此次的价格收到泛博车友的认同 ,而且赛科龙也推出了零元购的金融分期办事营业,这也吸引了更多的年青人的眼光。让咱们经由过程四个方面来相识这款车 。

1、整车方面

RC401外不雅设计照旧很是有原创度的,赛科龙称之为受沙鱼流体力学开导 ,与空力量学联合打造的低风阻仿生设计,时下游行的定风翼也插手此中。坐高785毫米,RC401整车全车轻量化设计 ,车重150千克。油箱容积15升 。车颜色是4种,它们别离是机甲白 、魅影哑灰、虎鲨银、闪电银。

说赛科龙RC401不敷战斗,那是你不相识他的设计 ,现实上它的骑行姿式可变换的 ,分体式坐垫的设计提供两种坐姿!前坐垫设计平直,且前坐垫在后标的目的设计算宽,给骑士留有较年夜的调解空间 ,骑士可在跑车以及类似街车的两种驾乘姿式之间自由切换。

2 、动力方面

动力体系照旧那台TC401直列双缸水冷策动机,最年夜功率33kW/9500rpm,最年夜扭矩37N·m/8000rpm ,拥有两种驾驶模式,官方传播鼓吹运动模式百千米加快5.8s,经济模式百千米加快6.1s 。策动机也经由过程400小时连续高负荷运作不变性测试。

3、减震方面

RC401减震方面 ,前轮22级内置可调颠倒前减振、后轮14级可调中心后减震。减震都是可调的,利便车友本身调治 。同时另有博世ABS双通道,骑行更安全 。

4 、其它方面

RC401还配置了 ,高强度锰钢车架、滑动聚散、铝合金标的目的柱 、铝合金脚踏 、轻量化后平叉、主动光感年夜灯、LED灯组 、前轮双碟刹、后轮单碟刹、USB充电接口 、本能机能OBD体系、前轮110后轮150、最高车速170km 、天下同一售价28800元性价比超高的一款赛道SHA器 !

必博体育APP - 安卓软件下载
【读音】:

sài kē lóng RC401jīng yóu guò chéng xiàn shàng zhí bō de tǐ shì gé jú ,xuān bù líng shòu jià 28800yuán ,cǐ cì de jià gé shōu dào fàn bó chē yǒu de rèn tóng ,ér qiě sài kē lóng yě tuī chū le líng yuán gòu de jīn róng fèn qī bàn shì yíng yè ,zhè yě xī yǐn le gèng duō de nián qīng rén de yǎn guāng 。ràng zán men jīng yóu guò chéng sì gè fāng miàn lái xiàng shí zhè kuǎn chē 。

1、zhěng chē fāng miàn

RC401wài bú yǎ shè jì zhào jiù hěn shì yǒu yuán chuàng dù de ,sài kē lóng chēng zhī wéi shòu shā yú liú tǐ lì xué kāi dǎo ,yǔ kōng lì liàng xué lián hé dǎ zào de dī fēng zǔ fǎng shēng shè jì ,shí xià yóu háng de dìng fēng yì yě chā shǒu cǐ zhōng 。zuò gāo 785háo mǐ ,RC401zhěng chē quán chē qīng liàng huà shè jì ,chē zhòng 150qiān kè 。yóu xiāng róng jī 15shēng 。chē yán sè shì 4zhǒng ,tā men bié lí shì jī jiǎ bái 、mèi yǐng yǎ huī 、hǔ shā yín 、shǎn diàn yín 。

shuō sài kē lóng RC401bú fū zhàn dòu ,nà shì nǐ bú xiàng shí tā de shè jì ,xiàn shí shàng tā de qí háng zī shì kě biàn huàn de ,fèn tǐ shì zuò diàn de shè jì tí gòng liǎng zhǒng zuò zī !qián zuò diàn shè jì píng zhí ,qiě qián zuò diàn zài hòu biāo de mù de shè jì suàn kuān ,gěi qí shì liú yǒu jiào nián yè de diào jiě kōng jiān ,qí shì kě zài pǎo chē yǐ jí lèi sì jiē chē de liǎng zhǒng jià chéng zī shì zhī jiān zì yóu qiē huàn 。

2、dòng lì fāng miàn

dòng lì tǐ xì zhào jiù nà tái TC401zhí liè shuāng gāng shuǐ lěng cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ 33kW/9500rpm,zuì nián yè niǔ jǔ 37N·m/8000rpm,yōng yǒu liǎng zhǒng jià shǐ mó shì ,guān fāng chuán bō gǔ chuī yùn dòng mó shì bǎi qiān mǐ jiā kuài 5.8s,jīng jì mó shì bǎi qiān mǐ jiā kuài 6.1s。cè dòng jī yě jīng yóu guò chéng 400xiǎo shí lián xù gāo fù hé yùn zuò bú biàn xìng cè shì 。

3、jiǎn zhèn fāng miàn

RC401jiǎn zhèn fāng miàn ,qián lún 22jí nèi zhì kě diào diān dǎo qián jiǎn zhèn 、hòu lún 14jí kě diào zhōng xīn hòu jiǎn zhèn 。jiǎn zhèn dōu shì kě diào de ,lì biàn chē yǒu běn shēn diào zhì 。tóng shí lìng yǒu bó shì ABSshuāng tōng dào ,qí háng gèng ān quán 。

4、qí tā fāng miàn

RC401hái pèi zhì le ,gāo qiáng dù měng gāng chē jià 、huá dòng jù sàn 、lǚ hé jīn biāo de mù de zhù 、lǚ hé jīn jiǎo tà 、qīng liàng huà hòu píng chā 、zhǔ dòng guāng gǎn nián yè dēng 、LEDdēng zǔ 、qián lún shuāng dié shā 、hòu lún dān dié shā 、USBchōng diàn jiē kǒu 、běn néng jī néng OBDtǐ xì 、qián lún 110hòu lún 150、zuì gāo chē sù 170km、tiān xià tóng yī shòu jià 28800yuán xìng jià bǐ chāo gāo de yī kuǎn sài dào SHAqì !

发表评论